اللهم اغفرله و ارحمه و اكرم نزله ووسع مدخلة وابدله دار خير من داره واهل خير من اهله